Stasjonsnavn Skjerdalselv
Stasjonsnummer 86.12.0
Feltareal 23,66 km²
Kordinater Latitude: 61.82
Longitude: 5.94
Kordinater UTM33 Øst: 23471
Nord: 6886968
Kartblad (N50) 1218-I
Elvenavn Storelva
Elvehierarki Storelva