Stasjonsnavn Åvatn (Ommedalsvatnet)
Stasjonsnummer 86.10.0
Feltareal 162,13 km²
Kordinater Latitude: 61.72
Longitude: 5.92
Kordinater UTM33 Øst: 21226
Nord: 6876428
Kartblad (N50) 1218-II
Elvenavn Gjengedalsvassdraget
Elvehierarki Gjengedalsvassdraget