Stasjonsnavn Skogheim kraftverk
Stasjonsnummer 85.11.0
Feltareal 0 km²
Kordinater Latitude: 61.68
Longitude: 5.78
Kordinater UTM33 Øst: 13283
Nord: 6872560
Kartblad (N50) 1218-III
Elvenavn Ytsteelva
Elvehierarki Ytsteelva/Oselvvassdraget