Stasjonsnavn Sauda III
Stasjonsnummer 37.9.0
Feltareal 0 km²
Kordinater Latitude: 59.64
Longitude: 6.37
Kordinater UTM33 Øst: 14341
Nord: 6643408
Kartblad (N50) 1314-III
Elvenavn KYSTFELT
Elvehierarki Saudavassdraget/Saudafjorden og Sandsfjorden nord