Stasjonsnavn Breiborgvatn
Stasjonsnummer 37.27.0
Feltareal 12,43 km²
Kordinater Latitude: 59.72
Longitude: 6.56
Kordinater UTM33 Øst: 26425
Nord: 6650690
Kartblad (N50) 1314-III
Elvenavn Elgjuvsåna
Elvehierarki Elgjuvsåna/Saudavassdraget