Stasjonsnavn Breiava kraftverk
Stasjonsnummer 33.58.0
Feltareal 0 km²
Kordinater Latitude: 59.16
Longitude: 6.61
Kordinater UTM33 Øst: 21179
Nord: 6587934
Kartblad (N50) -
Elvenavn Årdalselva
Elvehierarki Årdalselva