Stasjonsnavn Venekvev
Stasjonsnummer 31.10.0
Feltareal 1,61 km²
Kordinater Latitude: 59.04
Longitude: 6.69
Kordinater UTM33 Øst: 23672
Nord: 6573785
Kartblad (N50) 1313-II
Elvenavn Tjodanåna
Elvehierarki Tjodanåna/Lysevassdraget