Stasjonsnavn Store Hogganvatn
Stasjonsnummer 30.12.0
Feltareal 7,11 km²
Kordinater Latitude: 58.98
Longitude: 6.52
Kordinater UTM33 Øst: 13323
Nord: 6568324
Kartblad (N50) 1313-III
Elvenavn Nordåa
Elvehierarki Nordåa/Frafjordelva