Stasjonsnavn Gramstaddalen
Stasjonsnummer 29.7.0
Feltareal 1,08 km²
Kordinater Latitude: 58.88
Longitude: 5.79
Kordinater UTM33 Øst: -30063
Nord: 6563456
Kartblad (N50) 1212-IV
Elvenavn KYSTFELT
Elvehierarki Stavanger og Sandnes kommuner