Stasjonsnavn Lye 2
Stasjonsnummer 28.11.0
Feltareal 1,67 km²
Kordinater Latitude: 58.73
Longitude: 5.73
Kordinater UTM33 Øst: -35803
Nord: 6547676
Kartblad (N50) 1212-III
Elvenavn Orreåna
Elvehierarki Orreåna