Stasjonsnavn Bjordal
Stasjonsnummer 27.16.0
Feltareal 123,81 km²
Kordinater Latitude: 58.69
Longitude: 6.49
Kordinater UTM33 Øst: 7715
Nord: 6536343
Kartblad (N50) 1312-III
Elvenavn Oreåna
Elvehierarki Oreåna/Bjerkreimvassdraget